ഉൾനാടൻ മത്സ്യസംരക്ഷണ (ഊത്ത സംരക്ഷണ) പദ്ധതി

ഉൾനാടൻ മത്സ്യസംരക്ഷണ (ഊത്ത സംരക്ഷണ) പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെയും മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഉൾനാടൻ മത്സ്യസംരക്ഷണ (ഊത്ത സംരക്ഷണ) […]

ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി

ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി ടെറേറിയം  നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബ്കളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി […]

World Environment Day 2023

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡും, കേരള സർവ്വകലാശാല സസ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പരിപാടിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ […]