ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുതുക്കിയ ജനകീയ ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്‌ററര് (പി.ബി.ആര്.) കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്ഡ് മെമ്പര് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചു