ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം
ഫെബ്രുവരി 2, 2024

സന്ദേശം

ഡോ. സി. ജോർജ് തോമസ്
(ചെയർമാൻ, സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്‌)

                                         Watch video Here

 

 

ലോക തണ്ണീര്‍ത്തട ദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികള്‍