ജൈവവൈവിധ്യ സെമിനാര്‍/വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ്/സിമ്പോസിയം എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് താല്പ്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.
    താല്പ്പര്യപത്രം Download
    മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
Download
    അപേക്ഷ ഫോര്‍മാറ്റ്‌
Download