ദർശനവും ദൗത്യവും

ദർശനം
ജൈവവൈവിധ്യത്തെ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അതിന്റെ സമ്പുഷ്ടീകരണവും സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ദൗത്യം
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പങ്കാളിത്ത രീതിയിലുള്ള നയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണം, കർമ്മ പദ്ധതികൾ എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക.