ജൈവവൈവിധ്യ സെമിനാര്‍/വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ്/സിമ്പോസിയം എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് താല്പ്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ജൈവവൈവിധ്യ സെമിനാര്‍/വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ്/സിമ്പോസിയം എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് താല്പ്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.     താല്പ്പര്യപത്രം Download     മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ Download     അപേക്ഷ ഫോര്‍മാറ്റ്‌ Download   […]

പി.ബി.ആര്‍. അപ്‌ഡേഷന്‍ കം വെരിഫിക്കേഷന്‍ കാമ്പെയ്ന്‍

  മിഷന്‍ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില്‍ 23/05/2023 മുതല്‍ 04/06/2023 വരെ PBR അപ്‌ഡേറ്റിനായുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനതല കാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള യുവജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച കാമ്പയിന്‍ […]