വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005 (Link) http://rti.kerala.gov.in/

                                                              
 
   ഓഫീസേര്‍സ്-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്‌
പേരും തസ്തികയും നിയുക്ത പദവി
                              ഡോ. സി. ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്‌

ചെയര്‍മാന്‍ 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
ശ്രീമതി. റെനി. ആര്‍. പിള്ള
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

 
ഡോ. സുധീഷ്. എന്‍
സയന്റിഫിക് ഓഫീസര്‍
 
അസിസ്റ്റന്റ്‌ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
                                                                            
 
പേരും തസ്തികയും
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 (STD കോഡ് ഉള്പ്പടെ)
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
 
ഇ-മെയില്
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി 0471-2722234  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2723134   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
അസിസ്റ്റന്റ്‌ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2724740 7836977161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.