വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005 (Link) http://rti.kerala.gov.in/

                                                                 ഓഫീസേര്‍സ്-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്‌
 
പേരും തസ്തികയും നിയുക്ത പദവി

ഡോ.എസ്.സി. ജോഷി. ഐ.എഫ്.എസ് (റിട്ട.)

ചെയര്‍മാന്‍
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ.ദിനേശന്‍ ചെറുവാട്ട് 

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
 
                                                                            ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
പേരും തസ്തികയും
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 (STD കോഡ് ഉള്പ്പടെ)
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
 
ഇ-മെയില്
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി 0471-2448234 8078020272  
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2559134 9400497160 cheruvat@yahoo.com

 

Publications