വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005 (Link) http://rti.kerala.gov.in/

                                                                 ഓഫീസേര്‍സ്-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്‌
 
പേരും തസ്തികയും നിയുക്ത പദവി

ഡോ.ഉമ്മന്‍ വി. ഉമ്മന്‍

ചെയര്‍മാന്‍
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ.ദിനേശന്‍ ചെറുവാട്ട് 

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
 
                                                                            ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
പേരും തസ്തികയും
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 (STD കോഡ് ഉള്പ്പടെ)
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
 
ഇ-മെയില്
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി 0471-2448234 9447728940 oommenvo@gmail.com
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 0471-2559134 9400497160 cheruvat@yahoo.com

 

Publications