12-ാമത് കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് 

12th CHILDREN'S BIODIVERSITY CONGRESS


 District Level Activities :  View

 
  • t{]mPIvSv Ah-X-cWw PnÃm-X-e-¯n 2020 P\p-hcn 10 \Iw \S-¡p-¶-Xm-Wv.
  • t^mt«m{Km^n, D]-\-ym-kw, s]bnânwKv F¶nh At]£ klnXw Ab-t¡­ Ah-km\ XobXn 2020 P\p-hcn 10.

 

 

Notification     നിർദ്ദേശങ്ങൾ  

Application forms:

       Project                         

       Essay             

       Painting          

       Photography   

For more details, Contact District Coordinators

 

 

 

 

11th CHILDREN'S BIODIVERSITY CONGRESS 

 

REPORT