പ്രധാന താള്‍

ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെയും വൈവിധ്യവും വ്യത്യസ്ഥതയുമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം. ഇത് മൂന്ന് തലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നു – ജനിതക വൈവിധ്യം, സ്പീഷീസുകളുടെവൈവിധ്യം, ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ വൈവിധ്യം.

ജൈവവൈവിധ്യം;ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം, പാര്‍പ്പിടം, ഔഷധം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന  ഒന്നാണ്. വനങ്ങള്‍, നീര്‍ത്തടങ്ങള്‍, ജലാശയങ്ങള്‍, സമുദ്രം, തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ആവാസവ്യവസ്ഥകള്‍ മുതല്‍ കൃഷിയിടങ്ങളിലും വീട്ടുവളപ്പുകളിലും വരെ ജൈവവൈവിധ്യം വ്യത്യസ്തമായ തോതില്‍ കാണപ്പെടുന്നു. വന്യസസ്യങ്ങളും, ജന്തുക്കളും മുതല്‍ക്ക് നാടന്‍ വിളയിനങ്ങളും, നാടന്‍കന്നുകാലിയിനങ്ങളുമൊക്കെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

 

 

 

Page 9 of 9