ജനകീയ ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്റര്‍

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ജനകീയ ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററുകള്‍  പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍/മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍/ കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ (30.11.2019)

 

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 65 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍, 5 മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍, 2 കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 72 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പി.ബി.ആര്‍. തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ട പരിശീലനം ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബി.എം.സി.കളിലും പി.ബി.ആര്‍. പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല വയനാടാണ്.