ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി

ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി ടെറേറിയം  നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബ്കളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി […]

World Environment Day 2023

കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡും, കേരള സർവ്വകലാശാല സസ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പരിപാടിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ […]