ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി

ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കുള്ള ടെറേറിയം നിര്‍മ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി ടെറേറിയം  നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബ്ബ്കളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി […]