കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്,

കൈലാസം, റ്റി.സി. 24/3219, നം. 43,
ബെല്‍ഹെവന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സ്,
കവടിയാര്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695 003

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471 – 2724740
Website:  www.keralabiodiversity.org
Email: kerala.sbb@kerala.gov.in